facebook

Günümüzün en büyük sosyal a?? olan, hatta bu unvan? seneler boyunca elinde tutmay? ba?arm?? olan Facebook hakk?nda bilmedi?imiz ama merak etti?imiz asl?nda çok bilgi vard?r; ancak biz sizlere burada dört tanesini verebilece?iz. Hem Facebook hem Zuckerberg bu vakte kadar pek de haval? olmad?lar, hep sade tav?rlar? ve tarzlar? ile bilindiler ancak buna ra?men insanl??a çok yararl? i?lerde bulunup bizlerde yard?mc? oldular. Geride b?rakt???m?z hafta birkaç muhabirle ayn? masaya oturan Zuckerberg, hayranlar? taraf?ndan merak edilen sorular? cevaplad?.

1. Zuckerberg Facebook’un “haval?” olmas?n? asla istemedi

Zuckerberg gençlerin art?k sosyal a?? kullanmad??? bir ara?t?rmaya at?fta bulunan Facebook’un art?k s?k?c? olup olmad??? konusundaki bir soruya ?öyle cevap verdi: “Sosyal a? i?e yarayan bir araç ve i?e yarayan araçlar tabiat? gere?i çok haval? de?iller.”

Zuckerberg “Facebook’u haval? yapmak asla gerçekten hedefim olmad?. Ben haval? bir insan de?ilim ve hiç haval? olmaya çal??mad?m” diye konu?tu.

Ek olarak belirtti?ine göre Facebook’un ayn? bir ampul veya çevrilen bir vana gibi i?lemesi yeterli. Bu i?lemler de “haval?” de?iller fakat insanlar?n bel ba?layabilecekleri ?eyler.

2. Facebook’un Messenger’? zorunlu yapmas?n?n sebebi

Zuckerberg Messenger’?n ana uygulama içindeki özellikten daha iyi bir deneyim oldu?unu söyledi. Sadece arkada?lar?n?z?n tamam? da uygulamay? kulland??? sürece daha h?zl?, dolay?s?yla ?irket sohbet etmek isteyen herkes için onu zorunlu hale getirmi?.

Zuckerberg “Toplulu?umuzdaki herkesten yeni bir uygulama indirmelerini istemek büyük bir talep. ?nsanlardan ba?ka bir uygulama daha indirmelerini istemek ise k?sa vadede oldukça ac? verici fakat servis üzerine yo?unla?mak istiyorsak adanm?? ve odakl? bir deneyim in?a etmek zorundayd?k. Yapt???m?z en zor i?lerden biri de bu kararlar? vermek. Bu ba??ms?z uygulama deneyiminin çok iyi oldu?unu ispatlamak için daha çok güven kazanmam?z gerekti?inin fark?nday?z.” ?eklinde konu?tu.

3. Facebook’un yeni haber kayna?? algoritmas? üzerinde çal???yor

Zuckerberg her kullan?c?n?n haber kayna??n?n günde 1500’den fazla hikaye bar?nd?rd???n? ancak bunun sadece 100 kadar?n? görebildi?imizi söyledi. Facebook’un en ilgi çekici ve önemli bulaca??m?z haberleri süzerek bize ula?t?rd??? haber kayna?? algoritmas? da tam bu noktada devreye giriyor.

Zuckerberg’in söyledi?ine göre o ve tak?m? bu algoritmayla sürekli oynayarak onun bir gün “dünyadaki herkes için mükemmel bir ki?isel gazete” haline gelece?ini umuyorlar.

Tesadüfen, ?irketler tam da bu yüzden giderek daha az ki?iye ula?abildiklerinden ?ikayet ediyorlar. Zuckerberg bunun hakk?nda da “?irketler Facebook kullan?c?lar?na faydal? olacak içerikler payla??yor olsalard? onlar? gösterirdik. Fakat bu, ?irketlerin kullan?c?lar için faydal? olmayan ?eyler payla?t?klar? anlam?na geliyorsa onlar? göstermeyebiliriz zira arkada?lar?n?n sa?l?kl? bir bebek sahibi oldu?unu ö?renmek kullan?c?lar için daha önemli olabilir” diye konu?tu.

4. The Social Network Zuckerberg’i üzmü?

Zuckerberg’e The Social Network filminin hayat?n? ve Facebook’un yükseli?ini yans?tmada ne derece ba?ar?l? oldu?u soruldu ve o da baz? elementler gerçekler üzerine kurulu olsa da ço?unun gerçek olmad??? cevab?n? verdi.

Konu hakk?nda “Oldukça bir süredir bunun üzerine dü?ünmek için zaman harcam?yordum, unutmu? gibiydim. Gerçek ?u ki kod yazmak ve bir ürün in?a etmek bir film yapmak için yeterince cazibeli de?il. Muhtemelen pek çok ?eyi süslemek ve uydurmak zorunda kalm??lard?r. E?er gerçekten bir film yap?yor olsalard? sadece ben bilgisayar?n kar??s?nda iki saat boyunca kod yazarken görünürdüm” dedi.

Zuckerberg ayr?ca ofis dizayn? gibi baz? detaylar?n isabetli oldu?unu söyledi ancak “Facebook’u neden ve nas?l yapt???m?z hususundaki genel hikayede incitici buldu?um baz? ?eyler uydurmu?lard?” diye ekledi.


0 Yorumlar