src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/google_sesli_arama-300×118.png” alt=”google_sesli_arama” width=”300″ height=”118″ class=”alignnone size-medium wp-image-2978″ />

Google’?n iOS ve Android’de yer alan sesli arama özelli?ine sahip olan uygulamas? art?k bilgisayarlarda da kullan?labilir hale geldi. 3 gün sürecek olan ve dün ba?layan Google I/O etkinli?inde tan?t?lan yeni sistem bilgisayar kullan?c?lar?na büyük kolayl?k sa?layacak. Özellikle Microsoft’un Skype’? sat?n almas?ndan sonra bizler de Google’dan bu yönde bir çal??ma bekliyorduk. Ne kadar görüntülü olmasa da art?k Google’?n da bir sesli mesajla?ma sistemi bulunuyor. Peki Google sesli arama özelli?i nas?l kullan?l?yor?

Google sesli arama özelli?i çok yak?n bir zamanda Google Chrome’a dahil edilecek. Bunun tarihi olarak önümüzdeki taray?c? güncellemesi gösteriliyor. Yap?lacak olan konu?malar için her bireye kimlik kodu verilecek ve onayl? olan sistemle birlikte tek tu?la ba?lant? kurulabilecek. Bu sistemin Skype ya da di?er programlara oranla daha kullan??l? oldu?unu söyleyebiliriz, zira ayr? bir program açmam?za gerek yok. Ama i?lemciyi fazlas?yla zorlayan Google Chrome’un daha fazla bilgisayar? kasaca?? da kesin. E?er uygulamay? ?u anda denemek istiyorsan?z Google’?n deneme sürümü olan Canary’yi indirebilirsiniz, hem de bugs?z çal???yor.


0 Yorumlar