Google Web Starter Kit

E?er sizin de bir web siteniz varsa bu dönemin en büyük sorunlar?ndan birini mutlaka ya?am??s?n?zd?r. Bir web sitesi sahibi olanlar sitelerini hem masaüstü bilgisayarlar, hem tabletler hem de mobil cihazlar için tasarlamak zorunda. Bu da CSS konusunda çok üstün bir bilgi gerektirirken ço?u ki?inin çuvallad???n? söyleyebiliriz. Ancak Google burada da bizlere yard?mc? olacak bir uygulama geli?tirmi?. Googl Web Starter Kit içinde yer alan araçlarla birlikte sitenizi k?sa bir süre içerisinde istedi?iniz cihaza uygun hale getirebiliyorsunuz.

Sistem nas?l i?liyor?
Böylelikle web geli?tiriciler, kodlama i?inin angarya k?sm?ndan bir ölçüde kurtularak, yarat?c? tasar?m çal??malar?na odaklanabiliyor. Geli?tiricilerin tek yapmas? gereken Web Starter Kit’te bir ?ablon (template) seçmek, siteyi bunun üzerine kurmak ve sonras?nda bu sitenin test i?lemini gerçekle?tirmek. Google’?n bir önceki benzer çal??mas? olan Web Fundamentals üzerine getirilen Web Starter Kit, web geli?tiricilerin ilk ad?mlar?nda onlara destek olmay? planl?yor.

Chrome’a özgü de?il

Hizmeti sunan Google olunca, akla ilk olarak bu servisin sadece Chrome taray?c? ya da Android cihazlara odakl? olaca?? gelebilir. Ancak i?in asl? öyle de?il. Tüm internet taray?c?lar? ve tüm platformlar, Web Starter Kit taraf?ndan destekleniyor. Bunu mümkün k?lan ise W3 Coalition taraf?ndan sunulan web standartlar?n?n baz al?nmas?.

Web Fundamentals ve Web Starter Kit bir yandan aktif olarak geli?tirilmeye ve yönlendirilmeye devam ediyor. Google geli?tiricilerinden bir ekibin önderlik etti?i projede, aç?k kaynakl? yaz?l?m geli?tiricileri de destek sa?l?yor.

Vaktiniz olsun yeter

Temel bir web geli?tirme bilgisine sahip olan kullan?c?lar için i?leyi? ile ilgili olarak her türlü detay?n dokümantasyonu bulunuyor. Bunlara tepki veren dizilimler, formlar, dokunmatik özellikler, medya, performans, cihaz kapasitesi ve geli?tirme i? ak??? kurmayla ilgili dokümanlar dahil. Tamam?n? Google’?n geli?tirici blogundan temin edebilirsiniz.


0 Yorumlar