skype

Bundan üç sene önce Microsoft taraf?ndan hat?r? say?l?r bir ücret kar??l???nda sat?n al?nan Skype’a büyük yenilikler getirilmi?, özellikle mobil platformda önemli ad?mlar at?lm??t?. ?imdi ise Microsoft’tan beklenmeyen bir aç?klama geldi. Gelen bilgilere göre Microsoft, yak?n zaman içerisinde Skype’?n eski sürümlerine olan deste?i keserek uygulamaya getirmeyi planlad?klar? yeni özellikler üzerinde zaman geçirmeyi planl?yor. Asl?na bak?l?rsa Microsoft bunun ince bir mesaj?n? geçti?imiz günlerde vermi?ti bizlere sürekli güncellemedi?i Linux ve iOS ve sürümlerini güncelleyerek.

Eski sürümler kullan?lmayacak
Microsoft taraf?ndan verilen bilgilere göre, Windows için Skpye’?n 6.13 ve daha eski sürümleri, Mac için Skype’?n 6.14 ve daha eski sürümlerine verilen destek önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonland?r?lacak. Böylece eski Skype sürümleri kullan?m d??? kalacak.

Mobilede de?i?en bir ?ey yok

Eski sürümlerin emekliye ayr?lmas?n?n bir nedeni de yeni ve güncel sürümlerdeki baz? özelliklerin önceki sürümlerde bulunamamas? olarak aç?klan?yor. Skype’?n mobil uygulamalar? ise bu durumdan etkilenmeyecek. Hali haz?rda, en güncel Skype sürümünü Windows için buradan, Mac için buradan indirebilirsiniz.


0 Yorumlar