hosting_festivali

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan bir festival daha bizlerle bulu?uyor. Daha önce ülkemizde bir hosting festivali yap?lmam??ken içinde bulundu?umuz Haziran ay?n?n son döneminde mükemmel bir festival bizleri bekliyor. Hosting Festivali 2014 ad? alt?nda gerçekle?ecek olan etkinlikte birçok sunucu ve hosting firmas? yer al?p sektördeki yeniliklerle birlikte kampanyalar? bizlere aktaracak.

Türkiye’de hosting (bar?nd?rma) sektörünü güçlendirmek, sektör standartlar?n? sa?lamla?t?rmak ve sektörün sorunlar?n? tart??mak amaçlar?yla hayata geçirilen ilk ve tek Hosting Festivali, 21 Haziran Cumartesi günü ?stanbul Point Hotel Barbaros’ta yap?lacak.

Hosting sektörünün payda?lar?n? bir araya getirerek bilgi payla??m? yaratmay? hedefleyerek planlanan etkinlik, üretti?i katma de?erle Türkiye ekonomisine sa?layaca?? katk? aç?s?ndan büyük önem ta??yan hosting sektörünün önde gelen birçok ismini bulu?turacak.

Hosting sektörünün uzman isimlerinden Selçuk Saraç’?n moderasyonunda gerçekle?ecek etkinlikte sektörün sorunlar?, dinamikleri, standartlar?, dünü, bugünü ve yar?n? masaya yat?r?lacak.
Etkinli?e biletleri s?n?rl? say?dad?r ve tamamen ücretsizdir.

· Yer: ?stanbul Point Hotel Barbaros, Esentepe Y?ld?z Posta Cad. No:29 ?i?li

· Zaman: 21 Haziran 2014, Cumartesi

· Online kay?t: www.hostingfestivali.com


0 Yorumlar