src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/icoa-300×163.jpg” alt=”” title=”icoa” width=”300″ height=”163″ class=”alignnone size-medium wp-image-1691″ />

Google, ku?kusuz ?u anda Apple’a rakip olarak gösterilen tek firma. Özellikle Android ile dünyaya yeni bir ça? ya?atan firman?n önümüzdeki hedefleri de oldukça büyük. Kendi Wifi sistemini kumak isteyen Google üzerine gelen iddialar da kafa kar??t?r?yor. Google’?n ICOA’y? sat?n almas? ?u anda gündemde olan spekülasyonlardan biri.

Google için konu?ulan iddialardan bir di?eri de kendi sistemini kendisi kuraca?? ama bu oldukça zor gözüküyor. Dün Google taraf?ndan verilen bas?n bültenine göreyse ortaya at?lan iddialar?n hepsi yalandan ba?ka bir ?ey de?il. Kald? ki ?irket kendi wifi servisini kurmay? bile dü?ünmüyormu?. Kan?tlarla belirtilen Google’?n ICOA’yu 400 milyon dolar kar??l???nda sat?laca?? iddias? da böylelikle çürümü? oluyor.


0 Yorumlar