• İETT WiFi getiriyor

    ?u anda Londra’da henüz denenme a?amas?nda olan kablosuz a?l? internet otobüslerde ?stanbul için devreye girmeye ba?lad?. ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, yapt??? aç?klamalarda ?stanbul’da...

  • Google Wi-fi servisi

    Google, ku?kusuz ?u anda Apple’a rakip olarak gösterilen tek firma. Özellikle Android ile dünyaya yeni bir ça? ya?atan firman?n önümüzdeki hedefleri de oldukça büyük. Kendi...

  • Evsizler sayesinde İnternete giriyorlar

    ABD’de evsizlere i? bulma amac?yla düzenlenen kampanya bir hayli ilgi görüyor. Pazarlama firmas? Bogle Hegarty’nin düzenledi?i kampanya, evsizleri birer WiFi hotspot noktas?na dönü?türüyor. Bu sayede...