Zaten bildi?imiz gibi Google kopyala yap??t?r ?eklinde olan içerikleri arama motorunda üst s?ralara ta??mamaya dikkat ediyordu. ?imdi bu sistemi daha da geli?tirdiklerini aç?klad?lar. Yani ortada bir gerçek var ki; Google korsanlara geçit vermiyor, vermeyecek!

Ba?ka sitelerden al?nan içerikleri sitelerinde yay?nlayan site sahipleri veya yetkili ki?iler tek bir kelime dahi de?i?tirmeden kendi sitelerinde yay?nl?yorlard?. Bu zamana kadar Google ne kadar u?ra?t?ysa da bunu tam anlam?yla önlemeyi ba?aramam??t?. Ama yeni gelen sistemle bu olay?n kesin önüne geçece?iz diyorlar.

Ayr?ca sadece kopya içerikler de?il, torrent oyun dosyalar?, korsan müzik ve film dosyalar? ve siteleri de art?k google’da a?a?? s?rada kalacaklar. Güncelleme ile ilgili tam bir tarih verilmezken gelmi? bile olabilir.


0 Yorumlar