src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/05/password.jpg” alt=”password” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-5739″ />

?nternet gittikçe büyüyor ve ihtiyaçlar?m?z? kar??layabilecek oldu?umuz online platformlar?n say?s? da giderek artmakta. Her site için ayr? bir hesap, ayr? bir ?ifre almal?y?z. Google ve Microsoft ?ifre konusunda ya?anan s?k?nt?lar? önlemek için bu aralar ortak projeler yürütürken somut sonuçlar gelene kadar biz kendi çaremize bakmal?y?z. Halen internet kullan?c?lar?n?n yüzde 25’inden fazlas? ?ifrelerini “123456” gibi kolay ?eyler belirliyorlar; böylelikle hesaplar?n?n hacklenmesi ve bilgilerinin çal?nmas? kolay oluyor. Bundan kurutlmak için güçlü bir parola olu?turmal?s?n?z; bu konuya da yaz?m?zda detayl?ca de?indik.

Tahmin edilebilecek ?ifreleri kullanmaman?z? öneriyoruz. Mesela Mehmet Y?lmaz ad?nda bulunan bir kullan?c? ad?n? Ahmet ?ifresini ise Y?lmaz olarak seçmemeli. Buna benzer sizin için özel olan tarihleri, hayvanlar?n?z?n isimleri, çocuklar?n?z?n isimleri, e?inizin ismi ve di?er sosyal medya hesaplar?n?zdan edinebilecek bilgileri kullanmamaya özen gösterin. Parola uzmanlar? anlaml? sözcükler ve yer isimlerinin içerdi?i ?ifrelerden kaç?nman?z? öneriyor.

?ki a?amal? kimlik do?rulama!
?nternette güvenli?inizi sa?lamak için sadece güçlü bir parola yeterli olmayabilir. Bu nedenle telefonunuza bir kod gönderimini isteyebilir hesaplar?n?z?n ikinci a?amada bu kodu girmeniz istenebilir. Di?er seçeneklere bak?ld???nda bu seçenek oldukça güvenilir. Google, Twitter, Dropbox, Evernote, Amazon, LinkedIn, Yahoo, Steam, PayPal, Microsoft gibi birçok hesap iki a?amal? do?rulama seçene?i sunmaktad?r. Bu ayarlar? yap?land?rmak için ayarlar?n?z? manuel olarak açman?z gerekmektedir.

Güçlü bir parola için..
Tahmin edilmesi güç bir parola kullanman?zda fayda var. Güçlü bir parolay? nas?l olu?turabilece?iniz hakk?nda konu?al?m. Bir ?ark?dan, bir tekerlemeden yada bir sözden bir dize alarak parolan?z?n olu?turabilirsiniz. ”?stanbul ile Ankara aras?nda 450 km var” olan bir cümlere parola ”?A450kmv” olacakt?r. Buna benzer ?ifreler yapabilirsiniz.

Karakterlerin sembollerle yada raklamlarla de?i?tirebilirsiniz. Mesela Y?lba?? yazaca??n?z zaman Y1lb4?? ?eklinde bir parola olu?turabilirsiniz. ”?” harflerini 1’lere ”a” harflerini ise 4’lerle de?i?tirebilirsiniz.


0 Yorumlar