twitter_silent

Son zamanlarda hem webde hem de mobilde uygulamas?n? durmadan geli?tiren Twitter’dan yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Geride b?rakt???m?z ay web tasar?m?n? ba?tan sona de?i?tiren Twitter, ?imdi de mobil uygulamas?na yeni özellikler ekliyor. Geçen hafta Twitter’a sessiz modu gelece?ine dair iddialar ortaya at?lm??t?. Bu iddialar dün gelen küçük güncelleme ile do?ruland?. Bunun yan? s?ra uygulamaya daha büyük ve kapsaml? bir güncelleme de gelebilir.

Twitter yak?nda güncellenebilir
Twitter, haber kayna?? geni? olan kullan?c?lara “Mute” yani sessize alma özelli?ini sunmu? durumda. Bu özellik sayesinde takip etmi? oldu?unuz ki?ileri sessize alarak Tweetlerin Zaman Ak???’nda görüntülenmesini engelleyebiliyorsunuz. Bu özelli?in ?imdilik baz? kullan?c?lara sunuldu?unu ancak çok yak?nda bir güncelleme ile tüm kullan?c?lar için aktif olaca??n? belirtelim.

Güncellemeden sonra sessiz özelli?ini takip etti?iniz ki?inin profiline girip, ayarlar simgesinden aktif edebileceksiniz. iOS ve Android platformlar?ndaki uygulamalar?n? sürekli geli?tiren ve kullan?c?lara farkl? seçenekler sunan Twitter’?n önümüzdeki aylarda farkl? yenilikler ile kar??m?za ç?kmas?n? bekliyoruz.


0 Yorumlar