src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/haswell_e.jpg” alt=”haswell_e” width=”360″ height=”480″ class=”alignnone size-full wp-image-5025″ />

Intel’in yeni nesil i?lemci serisi geçti?imiz ay bizlere az çok tan?t?lm??t?, hiç de?ilse belli ba?l? bilgiler verilmi?ti diyelim. Geçti?imiz gün ise i?lemcinin görüntüsünü ilk kez gördük ve Intel de i?lemcinin ne denli bir performans sa?layaca??n? bizlere aç?klad?. Eylül ay?nda sat??a sunulmas? beklenen Haswell-E i?lemciler tam sekiz çekirde?e sahip olacaklar ve X99 Chipset teknolojisiyle entegrasyonda hiçbir sorun te?kil etmeyecekler.

Haswell-E, her biri 3.0GHz saat h?z?na sabitlenmi? 8 fiziksel çekirdekli bir i?lemci olacak. X99 Chipset teknolojisine uyumluluk gösterecek olan Haswell-E, PC’de h?z kavram?n? tekrar tan?ml?yor. USB 3.0 ve SATA 3 deste?i ile geli?tirilen Haswell-E, veri aktar?m? konusunda da oldukça iyi i? ç?kartacak.

Saniyede 6GB h?z?nda veri aktar?m? olana?? sa?layacak olan Haswell-E, 2014 senesinin üçüncü çeyre?inde raflardaki yerini alacak. Henüz fiyat? ile ilgili bir detay elimize ula?mad?. Yeni nesil PC teknolojisinin mil ta?? olarak gösterilen Haswell-E’yi siz de?erli okuyucular?m?z için yak?ndan takip etmeye devam edece?iz.


0 Yorumlar