Firefox

?u anda ak?ll? telefon sektörü Android’in elinde yer al?rken her geçen gün büyümesini ve geli?imini sürdürdü?ünü söyleyebiliriz Google’?n i?letim sisteminin. Arkadan gelen hiçbir ba?ka sistem Android’in taht?n? y?kamazken bu sefer de Mozilla bunun için u?ra??yor. Geride b?rakt???m?z sene Firefox OS’u mobil telefonlara getiren ve 14 farkl? ülkede sat??a sunan firma ?imdi iki yeni isimle daha anla?t?.

Mozilla ald??? geri dönü?lerinde etkisi ile ilk tecrübesini ba?ar?yla gerçekle?tirdi. Bununla yetinmeyen Mozilla, 2014 y?l? için haz?rl?klara da ba?lad?. Mobil i?letim sisteminin 2014’te çok daha sansasyonel ad?mlarla mobil ayg?t kullan?c?lar?n?n ka??s?na ç?kmas? beklentisi hakim.

Foxconn ile anla??ld?

Firefox OS yaz?l?m?n? çal??t?rabilecek donan?m alt yap?s?n?n üretilmesi için Foxconn ?irketi ile uzla??ya var?ld?. Böylelikle Google’?n Nexus modelini ürettirmesi(örne?in LG’ye) gibi Firefox’da kendi mobil cihazlar?n? ürettirebilecek. Foxconn; dünyaca ünlü elektronik markalar?n?n donan?m?n? geli?tiriyor. Acer, Apple, Cisco, Dell, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Sony ve Toshiba bunlardan baz?lar?.

Foxconn laboratuvarlar?nda geli?tirilen ürünler sadece telefon ve tablet olmayacak. Masaüstü kullan?c?lar için USB, HDMI ve VGA portlar? olan çe?itli modeller de üretilecek. Geçti?imiz Pazartesi günü Las Vegas’ta CES 2014’te ortaya ç?kan Mozilla, yapt??? gövde gösterisinde i?letim sistemi Firefox OS’un yaz?l?msal detaylar?na da dikkat çekti. Firefox OS, HTML5, JAVASCRIPT ve CSS üzerine kurulu.

?kinci imza da Panasonic ile…

iOS ve Android için uygulama geli?tirmek önemli bir bilgi birikimi ve çaba gerektirirken, Firefox OS için web sitesi tasarlayabilen ve temel java bilgisi olan hemen herkes mobil uygulama haz?rlayabilecek. Rakip Android olunca hiç bir anla?madan çekinmeyen Mozilla, ?kinci büyük imzay? Panasonic ile att?. Dev firman?n ak?ll? televizyonlar? da yak?nda Firefox OS ile elektronik marketlerde yerini alacak.
HTML5 tabanl? ak?ll? televizyonlar?n sektöre büyük yenilikler getirmesi bekleniyor.


0 Yorumlar