holaUnblocker

Ülkemize TÜB?TAK taraf?ndan getirilen yasaklar ile b irlikte neredeyse yabanc? sitelerin hiçbirine art?k giri? yapam?yoruz, biliniyor ki bu yasaklar zaman ilerledikçe daha da fazla artacak. Peki bu yasaklar? a??p, ülkemize engelli olan ya da ülkemiz taraf?ndan engellenen sitelere giri? yapmak için en yapmal?y?z, hangi program? kullanabiliriz? Bunun için birçok uygulama internette yer al?yor. Ama biz sizlere hem mobil cihazlarda hem de masaüstü bilgisayarlar?n?zda kullanabilece?iniz bir program tavsiye edece?iz: Hola Unblocker.

A?a??da vermi? oldu?umuz linke t?klayarak Hola Unblocker kurumunu otomatik olarak gerçekle?tirebilirsiniz. Sistem ilk olarak oldukça az siteye giri? yapman?z? sa?l?yor, ancak yapaca??n?z küçük de?i?ikliklerle birlikte neredeyse tüm sitelere olan eri?imi açabilirsiniz. Ancak üzücü bir detay var ki Hola Unblocker Windows 8 i?letim sisteminde çal??m?yor, yine de güncel sürümünün yak?n bir zamanda gelmesi beklenenler aras?nda. Detayl? ayar görselleri için de a?a??da vermi? oldu?umuz ikinci linke t?klayabilirsiniz. ??te Hola Unblocker Chrome kullanma ve indirme linkler!

Hola Unblocker Chrome indir – download
Hola Unblocker kullan?m detaylar?


0 Yorumlar