src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/youtube.jpg” alt=”youtube” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3035″ />

YouTube ak?l almaz aç?klamalar?n? yapmaya devam ediyor. Popülaritesini kazand?ktan k?sa bir süre sonra internet devi Google taraf?ndan sat?n al?nan internet sitesinin fiyat? o zamanlar 1.1 milyar dolard?. Ancak ?u anda Tumblr’?n bile 1.1 milyar dolara sat?ld???n? dü?ünürsek Google’?n YouTube’u bedavaya ald???n? söyleyebiliriz; özellikle dünyan?n en büyük reklam a??na sahip olan bir firma için YouTube her ?eyden daha de?erli olmal?. YouTube yetkilileri geçti?imiz gün sitelerinin istatistiklerini aç?klad? ve her zamanki gibi tekrar ?a??rtt?lar.

Gelen bilgilere göre YouTube’a dakikada 100 tane video yükleniyor. Bunlar?n bir ortalamas? al?nda dakikada 6 bin dakikal?k videonun YouTube sunucular? içerisinde yer ald???n? söyleyebiliriz. ??leri oldukça yolunda giden YouTube ve Google bu ay sisteme ücretli kanal özelli?ini de getirecek, bunla birlikte dakikal?k 100 video say?s?n?n artmas? da bekleniyor Ancak YouTube’un ?u anda mobil sistemler ile s?k?nt?lar ya?ad???n?, Windows Phone’dan çekilmesinin an meselesi oldu?unu belirtelim. Bakal?m bu dünyan?n en büyük video payla??m sitesi çal??malar?n? birinci olarak yürütebilecek mi yoksa YouTube’un eski sahibinin yapt??? aç?klamadaki yeni video sitesi daha iyi de?erlere mi sahip olacak?


0 Yorumlar