youtube

2005 y?l?nda kuruldu?u günden bu yana internet dünyas?n?n en çok kullan?lan video servisi olmay? ba?aran YouTube’dan hiç de beklenmedik bir aç?klama geldi. Sektörü art?k daha elinde tutma karar? alm?? gibi gözüken Google himayesi alt?ndaki YouTube, müzik stüdyolar?na yeni bir sözle?me öneriyor. Öneriyi kabul etmeyen stüdyolar?n videolar? YouTube’dan kald?r?lacak iken gelen bilglere göre yüzde 90’l?k bir k?s?mla anla?maya var?lm??. YouTube Music Pass ad?ndaki bu yeni sözle?me bakal?m videolarda ve reklamlarda da bir de?i?ikli?e neden olacak m??

YouTube Music Pass ile kullan?c?lara sundu?u içeriklerin yan? s?ra, kay?t stüdyolar?yla da lisans sözle?meleri imzalamak isteyen YouTube, bunu kabul etmeyen firmalar?n videolar?n? engellemeye ba?lad?. Bu kapsamda Sony, Warner ve Universal ile anla?maya varan Google, ?imdiden ba??ms?z stüdyolar dahil müzik sektörünün yüzde 90′?yla pürüzsüz bir geçi? yapt?.

Art?k Google’?n sözü geçiyor

Geri kalan yüzde 10’luk k?s?m ise durum iç aç?c? görünmüyor. Bundan böyle müzik videolar?n?z? dünyan?n en popüler servisinde yay?nlamak istiyorsan?z, Google’?n nefesini ensenizde hissedebilirsiniz. Bu karardan sonra Gangnam Style gibi yeni bir YouTube fenomeni ortaya ç?kar m?, önümüzdeki süreçte görece?iz.


0 Yorumlar