hotfile

?nternetteki payla??m özgürlü?ünün giderek k?s?tlanmaya ba?lamas?n?n etkisi halen sürmekte. Özellikle Amerika yönetimi bu konuda büyük ad?mlar atarken Google’?n da internette ba??ms?zl?k ad?na birçok çal??ma yürüttü?ünü biliyoruz. Yine de dosya payla??m siteleri kendilerini kurtarabilmi? de?iller. Megaupload gibi dev bir sitenin ard?ndan geçti?imiz gün de Hotfile.com kapand?. Bakal?m bu kapanma serisinin devam? gelecek mi?

Site, ana sayfas?na yerle?tirdi?i mesajda, ziyaretçileri yasal içeriklere yönlendirdi.

Hukukçular ne dedi?

Purut Avukatl?k Bürosu’ndan bilgisine ba?vurdu?umuz Ba?ak Purut, konuyla ilgili olarak;
“Dosya payla??m sitesi açmak ve i?letmek, asl?nda yasal bir giri?im. Ancak, i? modelinin a??rl?kl? olarak korsan payla??ma yak?nla?mas? durumunda, telif haklar?na sahip olan ?irketlerin ba?vurular? sonucunda, resmi kurumlar?n yapt??? denetlemelerde elde edilen verilerle bu karara var?labiliyor.
??letmelerin, içerikleri denetleme konusunda kullan?c? haklar?n? ve özgürlüklerini de koruyarak, hem eser sahipleri hem de resmi kurumlarla yak?n çal??mas?, bu sorunu ortadan kald?rabilir”
dedi.


0 Yorumlar