Windows 8 Sald?r?ya Müsait, Getirdi?i radikal de?i?ikliklerle çokça tart???lan Windows 8’in en sald?r?ya aç?k Windows sürümü oldu?u belirlendi. Secunia ara?t?rma ?irketinin yapt??? bir çal??maya göre, Windows 8 sürümü Windows 7, Vista ve XP sürümlerine göre daha fazla güvelik aç??? bar?nd?r?yor.

Bu çarp?c? sonuca neden olan ise Windows 8’in di?er sürümlerden daha güvensiz bir yap?ya sahip olmas? de?il. Yeni sürümde bulunan riskler ve zay?f noktalar, Internet Explorer 11’in içine gömülü olarak gelen Adobe Flash Player’dan kaynaklan?yor. Ara?t?rmay? yapan Secunia ?irketinin verdi?i bilgiye göre, Adobe’un tart???lan yaz?l?m? Flash Player’?n güvenlik zafiyetleri i?letim sistemine de yerle?iyor.


0 Yorumlar