src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/11/huawei.jpg” alt=”huawei” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6210″ />

Sava? uçaklar?ndaki pilotlar?n kullanmakta oldu?u gözlükler yak?n zamanda günlük hayatta da kullan?labilir. Lumus adl? bir firma taraf?ndan geli?tirilecek olan gözlükler HUAWEI’nin marka ismiyle birlikte sat??a sunulmaya haz?rlan?l?yor. ?lk önce Çin’de kullan?c?larla bulu?turulacak gözlük elde etti?i ba?ar?lara göre ba?ka ülkelere de yay?lacak. Tabi ki gözlük uçaktaki fonksiyonlar?yla s?n?rl? kalmayacak; hem modern hem de ak?ll? bir gözlük olarak donat?lacak.

Lumusun ilk geli?tirici kit’lerinden olan DK-32 ve DK-40, Huawei’nin yeni ak?ll? gözlü?ünde yer alabilir. Çin men?eili üretici Huawei, Weibo üzerinden payla?t??? bilgilerde özel bir ak?ll? gözlükten bahsetti. Payla??lan görseller ise direkt olarak Lumus DK-40 kitine benzemekte! Bu da ?irketin askeri amaçlar ile kullan?lan bir teknolojiyi genel kullan?ma sunmay? planlad???n? gösteriyor.

Huawei’nin me?hur Honor ismini alaca?? belirtilen ak?ll? gözlük hem giri? hem de orta seviye ak?ll? telefonlar ile uyumlu olacakm??. Gözlük yüzeyinde toza izin vermeyen teknoloji, kirli görü?e de engel oluyor. Askeri amaçl? kullan?lan versiyonlar 720p deste?i sa?larken, Huawei Honor ak?ll? gözlükler ise 640 x 480 piksel çözünürlü?ü tercih etmi?. Gözlükler 5 megapiksel kamera ve Android 4.4.4 ile gelecek ve as?l detaylar 24 Kas?m’da ortaya ç?kacak.


0 Yorumlar