IBM ?nterneti H?zland?ran Bulu?u, IBM, çok dü?ük enerji tüketimi gerektiren ve ?u andaki internet h?z?n? saniyede 200-400 gigabit iyile?tirecek özelliklere sahip yeni bir teknolojik bulu? geli?tirdi?ini duyurdu. Bu yeni teknoloji ile örne?in, Ultra HD bir filmi ya da 40 bin MP3 parças?n? sadece saniyeler içerisinde indirebilmek mümkün olacak.

Bu h?z art???na; büyük veriyi de?i?ik bulut ortamlar? ve veri merkezleri aras?nda dört kat daha h?zla transfer etmeyi sa?layan bir cihaz baz al?narak ula??ld?. IBM’in yeni duyurusu olan bu teknoloji henüz prototip a?amas?ndad?r.

Büyük veri ve internet trafi?i katlanarak artmaya devam ederken, gelece?in a? standartlar?n?n daha yüksek veri oranlar?n? desteklemesi gerekiyor. Örne?in, 1992 y?l?nda günde 100 gigabayt veri transferi gerçekle?irken bugün bu trafik, 20 milyon kat?na ç?karak 2 exabayta ula?m??t?r.

Trafikteki bu art??? desteklemek için uzun y?llard?r IBM Ara?t?rma Birimi ve Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) uzun mesafeli fiber kanallar boyunca karma??k dijital denkle?tirme/e?itlemeyi mümkün k?lacak çok h?zl? ve enerji verimlili?i yüksek analog-dijital dönü?türücü (ADC) teknolojisi geli?tiriyor.

Bir ADC, analog sinyalleri dijitale dönü?türüyor, do?ru s?f?r kombinasyonlar?n? ve veriyi dijital olarak temsil edecek olanlar? tahmin ediyor. Böylece de, bu verilerin bilgisayarlarda depolanmas?n?, belli kal?plar ve öngörüler için kullan?lmas?n? mümkün k?l?yor.


0 Yorumlar