Microsoft Ödül Vermeye Devam Ediyor, Geçti?imiz y?l Haziran ay?nda güvenlik ödül program?n? duyuran Microsoft, ikinci büyük ödülünü verdi. 100 bin dolarl?k en üst ödülü ilk kez Ekim ay?nda da??tan ?irket, yakla??k 3 ay aradan sonra sonra ikinci müjdeli aç?klamay? yapt?. ?lk ödülü kazanan Amerikal? James Forshaw’dan sonra ikinci ödülün sahibi Çinli güvenlik ara?t?rmac?s? Yu Yang oldu.

Çin merkezli enformasyon teknolojileri ?irketi NSFOCUS çal??an? Yu Yang, Windows 8.1 üzerinde daha önce ke?fedilmemi? bir güvenlik aç???n? raporlad?. Ara?t?rmac?n?n ödüle hak kazand??? yönündeki bilgi, ?irketin Ödül Avc?lar? Onur Listesi sayfas?ndan duyuruldu. Ayr?ca, Microsoft K?demli Güvenlik Stratejist Grubu Lideri Katie Moussouris gönderdi?i tweet ile ara?t?rmac?y? tebrik etti.

Toplam 253 dolar da??t?ld?

Microsoft’un yay?mlad??? onur listesinde Yu Yang ve ilk büyük ödülü kazanan James Forshaw d???nda da ba?ka isimlerde yer al?yor. Windows 8.1 ve Internet Explorer 11 üzerinde çe?itli aç?klar bulan tüm ara?t?rmac?lar de?i?en miktarlarda para ödülü kazanm?? durumda. Microsoft’un ödül program?n?n ba??ndan bu yana da??tt? toplam rakam?n ise 253 bin dolar oldu?u belirtiliyor.


0 Yorumlar