Microsoft, Xbox’? Amazona m? Sat?yor? Yeni nesil konsollarda, ezeli rakibi Sony’nin bir hayli gerisinde kalan Microsoft’ta i?ler pekte yolunda gitmiyor gibi görünüyor. Geçti?imiz günlerde Xbox’un Avrupa Müdürü’nün i?inden ayr?lmas?yla ba?layan olaylar, ortaya ç?kan baz? söylentilerle iyice ray?ndan ç?km?? gibi duruyor.

Oyun dünyas?n?n sayg?n isimlerinden biri olan Pete Dodd, yapt??? bir aç?klamada, Microsoft’un Xbox markas? için dünyaca ünlü perakende ismi Amazon’la görü?tü?ünü belirtti.

Son zamanlarda Amazon’un android i?letim sistemine sahip bir konsol üzerinde çal??t??? zaten sürekli yaz?l?p çiziliyordu. Fakat Dodd’un bu söylemleri biraz fazla iddial? olmu?.

Zira Xbox One’?n piyasaya yeni sürüldü?ü ve Microsoft’un Xbox One’a oyun geli?tirmek ad?na sürekli yeni stüdyolar açt???n? göz önüne ald???m?zda, bu i?in Amazon için bile fazlas?yla külfetli oldu?unu söyleyebiliriz. Özellikle de piyasada PlayStation 4 gibi çok güçlü bir rakip varken, Xbox için büyük bir serveti gözden ç?karmak, Amazon için büyük bir risk olacakt?r. Yine de bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar