src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ie_10_statistic-300×180.png” alt=”ie_10_statistic” width=”300″ height=”180″ class=”alignnone size-medium wp-image-3229″ />

Bilgisayar dünyas?n?n hem en ilk geli?tirilen internet taray?c?s?, hem de en çok kullan?lan taray?c?s? olan Internet Explorer’?n 10. versiyonuyla birlikte büyük bir ç?k?? yapt??? ortada. Microsoft taraf?ndan 9. versiyondan sonra fazlas?yla güçlendirilen Internet Explorer daha önce yap?lan ara?t?rmalarda güvenlik bak?m?ndan en iyi taray?c? oldu?unu ispatlam??t?. Uygulaman?n kullan?lmama nedeni ise hem çok yava? sayfa açma h?z?na sahip olmas? ve tasar?m olarak da gayet basit olup tema kullan?m?na izin vermemesi. Son olarak Microsoft bir ara?t?rman?n alt?na daha imza att? ve Internet Explorer di?er taray?c?lara oranla en büyük farklar?ndan birini daha bizlere sundu.

?nternet üzerinden birçok farkl? güvenlik ve ara?t?rma sitesi taraf?ndan da do?rulanan sonuçlara göre Chrome 26, Firefox 21 ve IE 10 aras?nda en fazla enerji tasarrufu sa?layan uygulama Internet Explorer 10. Dizüstü bilgisayarlar üzerinde uygulanan ara?t?rmadan al?nan sonuca göre Web tarama, Flash video ve HTML5 video izleme gibi konularda en çok verimlili?i Internet Explorer 10 sa?l?yor ve pil ömrünün daha uzun sürmesine yar?yor. IE 10, di?er taray?c?lardan yüzde 10 daha az enerji tüketiyor.


0 Yorumlar