src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/App-Camp-for-Girls-300×155.png” alt=”App Camp for Girls” width=”300″ height=”155″ class=”alignnone size-medium wp-image-3226″ />

Uygulama geli?tirme ve kodlama konusunda bayan arkada?lar?n ne kadar yetersiz kald???n?, yetersiz kalmasalar da onlar? bu sektör içinde göremedi?imizi söylemeliyiz. Bu konuya bu vakte kadar hiçbir el at?lmazken sonunda dünyan?n en büyük teknoloji ?irketlerinden biri olan Apple sadece bayanlara yönelik bir uygulama geli?tirme kamp? haz?rl?yor. E?er proje için 50 bin dolarl?k bir bütçe toplan?rsa projenin start? verilecek. App Camp for Girls ad?ndaki projenin kayna??n?n neden Apple olmad??? gayet tart??maya aç?k bir soruyken hep beraber görece?iz.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Jane MacDonald, geçti?imiz Apple konferans?nda binden fazla uygulama geli?tiricisinin bulundu?unu ama bunlardan en fazla 10 tanesinin bayan oldu?unu, bunu gördükten sonra da böyle bir projeyi ba?latmak istedi?ini dile getirdi. Gerçekle?tirilecek olan kamp?n 42 gün sürmesi planlan?yor. Gelen bilgilere göre kamp?n ilk haftas?nda güzel bir proje ve uygulama olu?turmak için beyin f?rt?nas? gerçekle?tirilecek, sonra ise uygulama geli?tirilme a?amas?na geçilecek. Bunlar?n hepsinin yan? s?ra tüm bayan kodculara Xcode kullan?m? gösterilecek ve bunun kullan?m?na izin verilecek. ?nsan bu kamplar?n Türkiye’de de neden yap?lmad???n? sorgulam?yor de?il.


0 Yorumlar