src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3232″ />

Dünyan?n en büyük internet ve teknoloji ?irketleri aras?nda yer alan isimler hiçbir ?ekilde hükümet ile ba?lant?lar?n?n bulunmad???n?, sunucular?n? da hükümet yetkililerine açmad?klar?n? dile getirdiler. Bu vakte kadar internet üzerinden büyük tutuklama i?lemleri gerçekle?tirilirken bunlar?n nas?l yap?ld??? soru i?areti olarak akl?m?zda kalsa da aç?klamalar bu yönde. Bu vakte kadar bu konuya hiç de?inmeyen firmalar?n bu konu hakk?nda bir ?eyler dile getirmelerinin nedeni ise ülkemizde ya?anan Gezi Park? olaylar?. Sadece sosyal medya üzerinden ileti?im kurabilen direni?çileri yakalayan hükümetin site yönetimlerden destek ald??? belirtiliyordu.

Bu konu hakk?nda toplu olarak aç?klama yapan Facebook, Twitter, Google ve Apple hiçbir hükümetin kendi sunucular?na giri? izninin bulunmad???n?, sunucular?nda sadece kendi yetkili görevlilerinin yer ald???n? dile getirdiler. Böylelikle hükümetin nas?l hapse atmalar gerçekle?tirdi?inin cevab? da “kimlik” kelimesiyle ortaya ç?k?yor. Gelen baz? iddialar ise hükümetin de?il ama FBI ve CIA gibi büyük topluluklar?n bunlara giri? sa?layabildi?i yönünde, tabi bu bilgi yalanlanam?yor. Ülkemizdeki Gezi Park? olaylar?n?n da büyüdü?ünü, dünyada daha fazla yank? uyand?rd???n? ekleyelim.


0 Yorumlar