src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/windows_8_1.jpg” alt=”windows_8_1″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2994″ />

Windows 8.1’in ç?k?? tarihi aç?klanm??t?, Haziran ay?. Windows Blue ad?yla kullan?c?lara sunulacak olan i?letim sistemi güncellemesinin neredeyse her özelli?i ?u ana dek en ince ayr?nt?s?na kadar aç?klan?rken fiyat bilgisi de geçti?imiz gün elimize ula?t?. Dün ak?am Google etkinli?ini sürdürdü?ü dakikalarda bir aç?klama yapan Microsoft yetkilisi Tami Reller, Windows 8.1’in kullan?c?lara ücretsiz olarak da??t?laca??n?, bu sistemi elde etmek için kullan?c?lar?n Windows 8 lisans?na sahip olmalar?n?n yetti?ini dile getirdi.

Reller aç?klamas?n?n devam?nda Windows 8.1 güncellemesinin oldukça kapsaml? bir güncelleme olaca??n?, kullan?c?lara birçok yeni özellik sunaca??n? belirtirken gelecek sürümler hakk?nda en ufak ipucu bile vermi? de?il. ?u anda Windows Store’da 70 binin üzerinde uygulama yer al?yor. Windows 8.1 ile birlikte masaüstü uygulamalara da bu ma?azada yer verilmesi bekleniyor. Yeni i?letim sistemi güncellemesinin ücretsiz olarak yay?mlanacak olmas? en çok kullan?c?lar?n i?ine geliyor, bakal?m di?er gelecek olan güncellemeler de ücretsiz yay?mlanacak m?? Pek sanm?yoruz ama yine de Windows 8.2’nin kullan?c?lara ücretsiz sunulmas? bekleniyor, hatta tüm Windows 8 serisi hakk?nda da ayn? ?eyi diyebiliriz.


0 Yorumlar