src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/2013_imac.jpg” alt=”2013_imac” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-3937″ />

Yeni nesil iMac’lerin ç?kmas?na çok az bir zaman kald?. Bu ürünler hakk?nda Apple’dan bu vakte kadar henüz resmi bir aç?klama gelmese de Amerika’daki Apple Store’larda ya?anan geli?meler bizlerin fikir sahibi olmam?za yetiyor; hatta kesin bile diyebiliriz. Amerika’da ya?anan iMac fiyatlar? dü?ü?leri sonras? kullan?c?larda “Yeni nesil iMac’ler mi geliyor” sorusu olu?tu. Apple’? çok iyi tan?yoruz. Ürünlerini kaliteli yaparlar ve bunun için de fazla ücret verirler ve pek de fazla indirime gitmezler. iMac fiyatlar?nda ya?anan indirimlerin ard?ndan yeni bir serinin gelmesine kesin bir gözle bak?l?yor.

Yeni nesil iMac’lerin gelece?i fikrimizin olu?mas?n?n bir ba?ka nedeni de ma?azalardaki iMac say?lar?n?n gittikçe azalmas?. Ürünler sat?n al?nd?kça Apple daha az iMac gönderiyor, bu da üretimin art?k sadece yeni iMac serisi üzerinde oldu?unu gösteriyor. Yeni nesil iMac’ler pek de beklenildi?i kadar yenilikle gelmeyecek. ?u anda Ivy Bridge i?lemci mimarisini kullanan sistem Haswell’e geçmekle yetinecek, belki birkaç küçük yenilik daha gelebilir. Yeni iMac ç?k?? tarihi olarak Eylül ay? gösteriliyor. ?u anki seri 2012 y?l?n?n sonlar?nda tan?t?lm??t?. Geleneksel bir yap?ya sahip olan Apple yine ayn? çizgisini koruyup önümüzdeki tan?t?mlar?n? da 2013 y?l?n?n sonunda gerçekle?tirebilir; bakal?m fiyatlar? ne kadar olacak.


0 Yorumlar