src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/microsoft_nokia.jpg” alt=”microsoft_nokia” width=”600″ height=”450″ class=”alignnone size-full wp-image-3940″ />

Uzun süredir internet üzerinde tart???lan büyük konu gerçek oldu ve Microsoft Nokia’y? sonunda sat?n ald?. Uzun zamand?r büyük anla?ma içerisinde beraber çal??malar yürüten firmalar?n ili?kisinin çok iyi oldu?u biliniyordu, son zamanlarda da Microsoft’un Nokia’y? ald???na dair iddialar internette dola?maktayd?. Bugün Microsoft’tan yap?lan resmi aç?klamaya göre Microsoft Nokia’n?n cihazlar ve servisler birimlerini 7.17 milyar dolar kar??l???nda sat?n ald?. Nokia’n?n CEO’su Stephen Elop bu anla?mayla birlikte yeni koltu?unda Cihazlar ve Servislerden Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? olarak görevine devam edecek. Nokia’n?n yeni CEO’su ise Yönetim Kurulu Ba?kan? Risto Siilasmaa olacak.

Gelen bilgilere göre anla?man?n tamamlanmas? için 2014’ün ilk 3 ay? bekleniyor. ?u anda 32 binden fazla ki?iye istihdam sa?layan Nokia tüm bu çal??anlar?n? Microsoft alt?na al?yor, yani hiçbir i?ten ç?kar?lma ya?anmayacak. Yap?lan bu sat?n al?nmayla birlikte Nokia – Windows Phone büyümesinde çok büyük bir h?z kazan?lmas? bekleniyor. Microsoft’un ödedi?i ücret sadece telefonlar? ve servisleri kapsam?yor, Nokia’n?n elinde bulunun tüm patent haklar? da Microsoft’un eline geçmi? durumda. Telefon birimi için 3.79 milyar euro ödeme yapacak olan Microsoft patentler için de ayr? olarak 1.65 milyar euro ödeyecek. Böyle bir hamleyi daha önce Google Motorola’y? sat?n alarak yapm??t?.


0 Yorumlar