src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Intel-Galileo.jpg” alt=”Intel Galileo” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4126″ />

Kendi bilgisayar?n? kendisi üretmek isteyenler için Intel’den yeni bir ürün daha geldi: Intel Galileo. Toplama bilgisayar yapmak isteyenler için kasas?z kullan?m için geli?tirilmi? olan Intel Galileo geçti?imiz gün Intel’in yapt??? aç?klama ile tan?t?l?rken yak?n zamanda Türkiye’de de sat??a sunulacak; ?imdilik sadece Amerika ve Avrupa için sat?l?yor durumda.

Evinde robot yapmay? sevenler, kendi PC’sini üretmek isteyenler, kendine multimedya sistemi kurmak isteyenler kasas?z minik PC’lere s?k s?k ihtiyaç duyuyorlar. Intel, dü?ük enerji tüketimli Quark X1000 i?lemcisiyle donatt??? minik bir anakarttan olu?an Galileo’yu bu kullan?c?lar için piyasaya sürdü.

60 dolar fiyatla sat??a sunulan Galileo’lar, televizyonunu internete ba?lamak isteyenlerden, evdeki ya?l?lar?n?n sa?l?k durumlar?n? sürekli kontrol alt?nda tutmak isteyenlere kadar, farkl? bili?im görevleri için pahal? PC’ler tahsis etmek istemeyenler için biçilmi? bir kaftan. Üzerine kullan?c?n?n iste?ine göre disk, monitör, klavye, mouse gibi bile?enler ba?lanan, Linux i?letim sistemiyle çal??an Galieo’lar üniversitelerle yap?lan anla?malar sayesinde, yaz?l?m geli?tiren ö?rencilere hizmet etmek üzere kampüslere gönderilecek. Intel önümüzdeki 18 ay içinde 50 bin adet Galileo’yu üniversitelere ula?t?rm?? olacak.


0 Yorumlar