src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/internet_bagimliligi.jpg” alt=”internet_bagimliligi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4130″ />

?nternet her geçen dönem hayat?m?zda daha fazla yer kaplamaya, daha fazla yere hitap etmeye ba?larken ba??ml?l?k oranlar?n? da art?r?yor. Art?k 3 ya??ndaki çocu?un bile bilgisayar ba??nda oyun oynad???n? görmek kimseye ?a?k?nl?k vermiyor. Özellikle oyun konusunda dünyan?n en büyük sektörü olan internet e-ticaret sat??lar?nda da büyük ivme kazanm?? durumda ki dünyan?n ço?u pazar? art?k tüm i?lerini internet üzerinden halletmekte. Bunlar?n aras?nda internet bankac?l??? da ekledi?imiz zaman neredeyse tüm günümüzü bilgisayar ba??ndan kalkmadan geçirebilece?imizi görebiliyoruz. Peki internet ba??ml?l??? konusunda neler var? ??te en son gelen bilgiler.

?ngiltere’de gerçekle?tirilen yeni bir ara?t?rma, uyan?k oldu?umuz her 12 dakikadan birini internette geçirdi?imizi ortaya ç?kartt?.

Ara?t?rma raporunda internet al??kanl?klar? incelenen 46 milyon ?ngiliz’in saatte 13 dakikay? e?lence sitelerinde, 7 dakikay? sosyal ileti?im siteleri ve ki?isel bloglar?nda, 3 dakikay? e-mail’lerinde 2 dakikay? ise internet al??veri? sitelerinde geçirdikleri de aç?kland?.


0 Yorumlar