src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/intel.jpg” alt=”intel” width=”400″ height=”508″ class=”alignnone size-full wp-image-4195″ />

??lemci dünyas?n?n tart??mas?z en büyük paya sahip olan ismi Intel’den sevindiren aç?klamalar geldi. Masaüstü, dizüstü, ta??nabilir bilgisayar alanlar?nda ve sunucularda üretim gerçekle?tirip servis sunmakta olan Intel gelen bilgilere göre geride b?rakt???m?z sene 3 milyar dolarl?k bir kâr elde etti. Bu haberle birlikte “kötü gidi?at” iddialar?n? da yalanlam?? olan Intel’in yat?r?mlar?na devam etmesi bekleniyor.
Bilgisayar dünyas?ndaki rakibi AMD’ye göre daha verimli bir mimariyle kar??m?zda duran Intel, Core ailesiyle yoluna çok aç?k ve ba?ar?l? bir ?ekilde devam ediyor. Bu da aç?klanan mali sonuçlara yans?m?? durumda.

Her ne kadar PC pazar?n?n dura?anla?m?? olmas? Intel’in gelirlerinde biraz azalmaya sebebiyet vermi? olsa da, Intel’in aç?klad??? net kar rakamlar?, pek çok firman?n hayallerini süsleyecek cinsten.

?kinci çeyre?e göre yüzde 5 art?? elde eden Intel, geçen y?la göre ise pozisyonunu ne artt?rd? ne de a?a??ya indirdi. Yani düz bir çizgide gidiyor diyebiliriz. Firma y?l?n üçüncü çeyre?i itibariyle toplam gelirini 13.5 milyar dolar olarak aç?klad?. Faaliyet kar? 3.5 milyar dolar olan ?irketin, net kar? ise 3 mlyar dolar olarak belirlendi.

Intel’in harcad??? paralar?n en ba??nda Ar-Ge bölümü 4.7 milyar dolarla ba?? çekiyor. Yeniliklere odaklanm?? firma, PC pazar?ndaki durgunlu?a ayak uydurarak pozisyonunu koruma ve ba?ka alanlarda yeni at?l?mlar yapma pe?inde olarak görülüyor.


0 Yorumlar