src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/apple_etkinligi.jpg” alt=”apple_etkinligi” width=”450″ height=”316″ class=”alignnone size-full wp-image-4198″ />

Uzun süredir bekledi?imiz ve Ekim ay?n?n sonunda art?k gerçekle?ece?ine kesin bir gözle bakt???m?z yeni Apple etkinli?i için resmi aç?klama da yap?ld?. Her senenin bu döneminde önemli tan?t?mlar yapmakta olan Apple gelenekleri bozmad? ve 22 Ekim tarihinde etkinlik düzenleyece?ini söyledi. Bas?n mensuplar?na gönderilen renkli davetiyelerde tarih 22 Ekim gösterilirken tan?t?lacak olan ürünleri tahmin etmek pek de zor de?il.

Haftaya düzenlenecek olan etkinli?i davetiyesinde yar?m Apple logosu, arkas?nda bolca renkle birlikte ‘We still have a lot to cover’ yaz?s? yer al?yor. Geçti?imiz ay iPhone etkinli?i gerçekle?ti?i için listeden iPhone’u sildi?imize göre en büyük i?aret iPad’i gösteriyor. Yeni iPad mini modelinin ve büyük iPad modelinin tan?t?lmas? bekleniyor.

Di?er taraftan yeni Macbook modellerinin de görücüye ç?kmas? bekleniyor. ?nce iMac’lerin geçen sene piyasaya ç?kt???n? dü?ünürsek yeni model beklemek yanl?? olur. Bu arada bu ay sonu ç?kmas? beklenen yeni i?letim sistemi OS X Mavericks’in de etkinlik günü tekrardan tan?t?lmas? ve ayn? gün Mac App Store’da indirilmeye sunulmas? da bekleniyor.

E?er ?u s?ralar yeni bir iPad ya da Macbook almay? dü?ünüyorsan?z bir hafta beklemenizi tavsiye ediyoruz. Muhtemel yeni modellerle birlikte ?u an piyasada olanlar?n da fiyatlar?nda dü?ü? olacakt?r.


0 Yorumlar