sputnik

Rusya ile Amerika aras?nda devam etmekte olan online sava? çap?n? art?r?yor. Amerika’n?n Google’?na kar?? Yandex’i tüm dünyaya tan?tmakta ve kulland?rmakta kararl? gibi gözüken Rusya devleti art?k farkl? bir arama motorunu da bizlere sunuyor. Sputnik ad? verilen arama motorunun tarihte çok büyük bir önemi var. Amerika ve Sovyetler Birli?i aras?nda olan uzay sava?lar?nda da ilk Sovyet yap?m? uyduya Sputnik ad? verilmi?ti. Sadece bu detaydan bile Sputnik’in bir sava? arac? olarak kullan?laca??n? anlayabiliyoruz.

Google’a ve Yandex’e Rakip

Rusya arama motoru pazar?nda yerli arama motoru Yandex yüzde 62’lik pay ile liderlik koltu?unda. Lideri yakla??k yüzde 25 ile pazar pay? ile Google takip ediyor. Devlet kontrolündeki telekom servisi Rostelekom taraf?ndan hayata geçirilecekSputnik’in bu büyük pastadan, özellikle Google’dan pay kapmak için mücadele edece?i belirtiliyor.

Yandex’in Durumu

Yandex’in bir süredir ya?ad??? istikrars?zl???n yeni projenin önünü açt??? yorumlar? da yap?l?yor. Hat?rlanaca?? üzere bir süre önce kurucusu Ilya Segalovic vefat eden Yandex’in hisseleri borsada dip yapm?? ve ya?anan bu durum ?irketin gelece?i hakk?nda ?üphelere yol açm??t?.


0 Yorumlar