src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/intel_kno.jpg” alt=”intel_kno” width=”600″ height=”380″ class=”alignnone size-full wp-image-4418″ />

Teknolojinin e?itim alan?na tamam?yla girmesiyle birlikte büyük isimler de bu alanda yat?r?m yapmaya ba?lad?. Son olarak i?lemci devi Intel, Kno ad?nda 2009 y?l?nda kurulmu? bir firmay? sat?n ald?. Tüm ders kitaplar?n? dijital ortamda ö?renci ve e?itimcilere sunmakta olan Kno art?k Intel’in ad? alt?nda i?lerine devam edecek.

Ak?ll? tahta, tablet bilgisayar gibi teknoloji ayg?tlar?, son y?llarda e?itim kurumlar?ndaki etki sahas?n? h?zla art?yor. Bu noktada e?itim uygulamalar? da gerek masaüstü gerekse mobil i?letim sistemleri için her geçen gün daha yo?un ?ekilde tasarlanarak hem ö?rencilerin hem de e?itimcilerin kullan?m?na sunuluyor.

E?itim odakl? yaz?l?mlar geli?tiren dünyan?n en büyük ?irketlerinden Kno, Intel taraf?ndan sat?n al?nd?. Sat?n alma bedeli aç?klanmazken ABD men?eili Kno; e?itim alan?nda, masaüstü ve mobil ayg?tlar için uygulamalar geli?tiren, özellikle dijital ders içerikleri meydana getiren önemli ?irketler aras?nda yer al?yor.

200.000’den fazla interaktif/dijital ders kitab? bulunan Kno, 2009 y?l?nda kurulan ABD/Kaliforniya merkezli bir ?irket. Sat?n alma ile birlikte Kno’nun CEO’su hariç tüm kadrosu Intel bünyesinde görev almaya ba?layacak.

Intel’de Kno aras?ndaki anla?man?n sonucu olarak ne tür geli?meler ya?anaca?? ise merakla bekleniyor; ancak ilk beklentiler Kno’nun çok daha yüksek teknolojili dijital içerikler üretmeye ba?lamas? ve Intel’in de e?itimle ili?kili yeni çipler, hatta ayg?tlar üretmesi yönünde.


0 Yorumlar