src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/steam_machine.jpg” alt=”steam_machine” width=”600″ height=”346″ class=”alignnone size-full wp-image-4421″ />

Oyun stüdyolar? aras?nda en çok sevilmekte, en ba?ar?l? i?leri ve oyunlar? yapmakta olan Blizzard’dan Valve’a övgüler geldi. Yak?n zamanda yeni oyun konsolunu ilk kez sat??a ç?karacak olan Valve için PS ve XBOX alt?nda ezilece?i dü?ünülüyor. Blizzard yöneticilerinin yapt?klar? aç?klamalar ise daha umut verici oldu.

PC oyuncular?n?n World of Warcraft, Starcraft, Diablo serileriyle yak?ndan tan?d??? Blizzard’tan Steam Machine’e destek geldi.

Hat?rlanaca?? üzere Valve, geçti?imiz ay bir hafta içerisinde yapt??? 3 duyuruyla oyun gündemine damgas?n? vurmu?tu. Önce Steam OS isimli i?letim sistemini duyuran firma, ard?ndan da Steam Machine ve Steam Controller isimli cihazlar? duyurmu?tu.

Blizzard’?n yetkili isimlerinden Paul Sams, Valve’nin PC oyuncular? için önemli i?ler yapt???n? vurgulad? ve firman?n geçmi?te giri?ti?i i?lerden sa?lad??? ba?ar?y? i?aret ederek, Valve’nin Steam Machine’de de sekteye u?ramayaca??n? dile getirdi.

Sams, Valve’nin projelerini yak?ndan takip etti?ini belirterek, Steam Machine’in heyecan verici oldu?unu ifade etti.
Valve taraf?ndan geli?tirilen farkl? Steam Machine modelleri, 2014 y?l?nda sat??a sunulacak.


0 Yorumlar