ios_7_logo

Apple’?n en son kullan?c?lar?na sundu?u mobil i?letim sistemi olan iOS 7 tasar?m bak?m?ndan fazlas?yla be?enilmi?ti, ancak birçok sorunla geldi. Yine de eski iOS sürümlerinin ilk ç?k?? tarihlerine göre daha az hata ve sorun bar?nd?ran iOS 7 için ba?ar?l? yorumlarda bulunabiliriz, ancak iOS 7 sorunlar? listesini ve videolar?n? da sizlerle payla?mal?y?z.

Apple, iOS 7 ile birlikte tamamen yenilenen arayüzü sayesinde iPhone, iPad ve iPod kullan?c?lar?ndan kar???k tepkiler ald? ama geçen süreçte tüm iOS kullan?c?lar? bu yeni yüze al??m?? gibi görünüyor.

Yine de iOS 7’nin yay?mlanmas?n?n üzerinden birkaç ay geçmesine ra?men üç güncelleme yay?mlayan Apple’dan iOS 7.1’i beklediklerini aç?klayan kullan?c?lar da var diyebiliriz. Çünkü iOS 7.0.3 yay?mlanmas?na ra?men i?letim sistemi hala birçok hatay? içerisinde bar?nd?r?yor.

Hatta bu konu ile ilgili olarak iOS kullan?c?lar? YouTube üzerinden i?letim sisteminde yer alan hatalar? gösterdikleri videolar? yay?mlamaya ba?lad? bile. Muhtemelen bu videolarda yer almayan ba?ka hatalar?n da oldu?unu dü?ündü?ümüzü belirterek sizleri iOS 7.0.3’te yer alan hatalarla ba? ba?a b?rakal?m.

??te i?letim sisteminde yer alan hatalar ve çözümleri.


0 Yorumlar