src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/ziilabs-300×300.jpg” alt=”” title=”ziilabs” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1706″ />

Intel büyük yat?r?mlar yapmaya devam ediyor. En son olarak inan?lmaz güçte bir i?lemci üreteceklerini aç?klayan ?irket performanstan sonra GPU’ya da önemi art?rmaya ba?lad?. Creative firmas? ile anla?an Intel, Creative’in en son geli?tirdi?i sistem ve ?irket olan ZiiLabs’i toplam 50 milyon dolar kar??l???nda sat?n al?yor.

?irketin sadece kendisi için 30 milyon dolara ödeyecek olan Intel, ?irketin elinde bulundurdu?u telif ve patent haklar? için de 20 milyon dolar ödeme yapacak. 2012’nin sonuna kadar bitirilmesi beklenen anla?man?n sonunda Intel’in video oynatmay? sa?layan i?lemcilerde büyük geli?meler ya?atmas? bekleniyor bizlere. Ayr?ca Flash Player’dan farkl? ç?kan yeni bir oynat?c? da bu sat?n alma i?leminin kayna?? olabilir. O haberi de yine sitemizde belirtmi?tik.


0 Yorumlar