src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/yahoo_logo.jpg” alt=”” title=”yahoo_logo” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1703″ />

Bir zamanlar dünyan?n en büyük arama motoru olan ama ?imdi Yandex’in bile önüne geçemeyen Yahoo, Google’?n da alt?nda çok büyük ezilmi? durumda. Ama ?öyle bir haber verecek olursak geçti?imiz ay Google’dan Yahoo’ya büyük transferlerin gerçekle?ti?ini ve bunlar?n etkisinin yararl? olaca??n? kesin oldu?unu söyleyebiliriz; yine de tarih kötü.

Yahoo bu vakte kadar yükseli?e geçen birçok yat?r?m sat?n ald?. Bu ald??? siteler, projelerin ço?u hüsranla sonuçlan?rken aralar?ndan kâr getirenleri de ç?kt?. Ama ?öyle bir göz atacak olursak 3 milyar dolara sat?n al?nan GeoCities’in geçti?imiz sene kapat?ld???n? görünce içimiz ac?yor. Ayn? durum Broadcast.com için de geçerli. Site için 5.7 milyar dolarl?k harcama yap?ld? ama o da istenilen ba?ar?ya ula?abilmi? de?il.


0 Yorumlar