src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/intel_tv-300×167.jpg” alt=”” title=”intel_tv” width=”300″ height=”167″ class=”alignnone size-medium wp-image-2320″ />

PC sektörü iyice daral?yor ve mobil sektör dünyay? ele geçirmeye ba?lad? bile, bunu size daha önce de çokça belirtmi?tik. Zaman?nda bilgisayar piyasas?n?n en büyükleri olan firmalar art?k bu sektörden istediklerini elde edemedikleri için ba?ka sektörlere kay?yorlar, Intel de onlar?n aras?ndaki yerini ald?.

Mobil sektörde ?ans?n? yine çokça kez deneyen ama sonuç alamayan Intel art?k internet yaz?l?m?yla ilgilenecek. Intel Media Ba?kan Vekili ve Genel Müdürü Erik Huggers konu hakk?nda yapt??? aç?klamada Intel’in online bir televizyon kurmak üzere servis sa?lay?c?lar? ile irtibata geçti?ini, yak?n zamanda uygulamay? Intel ad? alt?nda kullanabilece?imizi belirtti. Hem canl? hem de kay?ttan yay?n yapabilecek olan bu televizyon hakk?nda daha fazla bilgi verilmezken 2013’ün son aylar?nda bizlerle bulu?turulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar