src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/internet.jpg” alt=”internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4732″ />

Teknolojinin geli?mesiyle birlikte hem hastal?klar?n say?s? hem de ruh durumu bozuk ki?iliklerin say?s? art?yor. Uzmanlar bu durumun internetle büyük bir ili?ki içerisinde oldu?unu do?rulamak için çal??malar yürütürken Amerika Birle?ik Devletleri’nde bir ara?t?rman?n alt?na imza at?ld? ve internette yap?lan aktivitelerin takip edilerek ki?inin depresyonda olup olmad???n?, nas?l sorunlar besledi?ini gösteren bir yaz?l?m geli?tirilmeye ba?land?.

Missouri University of Science and Technology taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada kat?l?mc?lardaki depresyon belirtileri ve interneti nas?l kulland?klar? izlendi. Buna göre belirli davran??lar?n depresyonla olan ba?lant?s? ortaya ç?kar?ld?. Ara?t?rma, depresif kullan?c?lar?n uygulamalar aras?nda s?kça geçi? yapt???n?, bunun ise “konsantrasyon güçlü?üne i?aret etti?ini” söylüyor.

Ara?t?rmac?lar, bu desenleri alg?layan bir yaz?l?m geli?tirmeyi umduklar?n? söylüyor. Ancak ara?t?rmac?lar, böyle bir yaz?l?m?n sa?l?k profesyonellerinin yerine kullan?lmamas? gerekti?ini söylüyor. Geli?tirilecek olan yaz?l?m, ebeveynleri çocuklar?n?n internet kullan?m? hakk?nda uyarabilir, üniversite rehberlerini ö?rencinin depresyonda oldu?u konusunda uyarabilir. Ancak bu tarz izleme yaz?l?mlar?, toplanan verilerin nas?l kullan?ld???na ba?l? olarak ciddi gizlilik endi?elerini de yan?nda getirecek gibi görünüyor.


0 Yorumlar