Apple ve Microsoft

Dünyan?n en büyük iki ismi olan Apple ve Microsoft ad?na haberler ç?kmaya devam ediyor. Ancak bu sefer ortaya at?lm?? olan iddia bundan önce gelenlerden çok daha ciddi ve tüm dünyay? ilgilendirir derecede gözüküyor. Bu vakte kadar yapm?? oldu?u analizlerle her zaman sayg?m?z? kazanan Keith Gerald ?imdi de gelecek Apple ve Microsoft’un birle?mek zorunda kalabilecek oldu?unu ortaya att?.


Ezeli Rakipler Bir Araya Gelecek!

Money Map Press analisti Keith Fitz-Gerald’?n Fox News’e yapt??? aç?klamaya göre yak?n bir gelecekte Microsoft ve Apple ortak çal??abilir. Bu süreç için 5 y?ll?k bir zaman dilimini ön gören Fitz-Gerald, sonras?nda bu birlikteli?in daha da ileriye götürülebilece?i iddias?nda.

Tamamen Birle?me 10 Y?la

Endüstirinin ko?ullar?n?n iki dev ?irketi önce bir arada çal??maya, ard?ndan da birle?meye zorlayaca?? iddias?nda bulunana analistin bu tahmini için ön gördü?ü süre ise 5 – 10 y?l aras?. Keith Fitz-Gerald bu süre içerisinde her iki ?irketin tamamen birle?ebilece?i iddias?nda.

Android – Google ve Facebook Dünyas?

Analiste göre Apple ve Microsoft’u buna zorlayacak neden ise Google ve mobil i?letim sistemi Android’in yükseli?i. Ayn? ?ekilde dünyan?n en büyük sosyal a?? Facebook’un da büyük bir h?zla büyümesi ve neredeyse internet kucaklamas? etkenler aras?nda. Gerald’a göre “Google – Facebook dünyas?”n?n önünü almak için Apple ve Microsoft birada çal??mak zorunda kalacak. Bu iddialara kar??n analist görü?lerinin ?imdilik sadece spekülasyondan ibaret oldu?unu da kabul ediyor.


0 Yorumlar