• Türkiye İnternet İstatistikleri

  Teknoloji ve internet art?k her yerde elimizin alt?nda. Ülkemizde internet altyap?s? ne kadar bir Japonya ya da ?ngiltere kadar güçlü olmasa da, buna ra?men kullan?m...

 • İnternete indirim geliyor

  Art?k hayat?m?z?n vazgeçilmez parçalar?ndan biri olmay? ba?aran internet, maalesef ülkemizde oldukça pahal? bir ücretle ve dü?ük servis kalitesiyle bizlere sunuluyor. Özellikle Uzakdo?u ülkelerinin internet ba?lant?lar?...

 • TTNet, interneti kesecek mi? 25 Mart

  Türkiye birkaç haftad?r bugün, 25 Mart tarihinde yay?mlanacak olan tape için nefesini tutmu? durumda. Hükümet de bir korku içerisinde gibi gözüküyor. Twitter’?n eri?ime kapat?lmas? ve...

 • Mobil internet kullanımı artıyor

  ?nternet hayat?m?zda gün geçtikçe daha fazla yer almaya ba?larken bu alan? en çok gençlerin kulland???n? biliyoruz. Peki gençler daha çok bilgisayardan m? ba?lan?yor internete yoksa...

 • Mobil internette yükseliş var

  Global Web Index, yapm?? oldu?u ara?t?rmalar aras?na bir yenisini daha ekledi. Son bir senede dünya çap?nda ses getiren ara?t?rmalar?n alt?na imza atan firma ?imdi de...

 • İnternete gelecek olan sansürler

  Uzun süredir üzerinde tart??t???m?z yeni internette sansür yasa??n?n devreye girmesine çok az bir süre kald?. Ülkenin her taraf?nda bu yasay? engellemek için mitingler düzenlenirken bunlar?n...

 • İnternette ne kadar zaman harcıyoruz

  Teknoloji art?k hayat?m?zda o kadar büyük bir yeri i?gal etmeye ba?lad?k ki her i?imizde mutlaka kullan?yoruz. Bilgisayar ve ak?ll? telefonlarla neredeyse her i?i yapmak mümkünken...

 • Vine, webde yenilendi

  2013 y?l? içerisinde tüm sosyla medya siteleri büyük bir yükseli? ivmesi içerisine girdiler. Ancak en çok büyüyenlerden biri ku?kusuz Twitter oldu. Özellikle 6 saniyelik video...

 • İnternet, depresyona sokuyor

  Teknolojinin geli?mesiyle birlikte hem hastal?klar?n say?s? hem de ruh durumu bozuk ki?iliklerin say?s? art?yor. Uzmanlar bu durumun internetle büyük bir ili?ki içerisinde oldu?unu do?rulamak için...