?nternetin kutsal bir din oldu?una inananlar?n olu?turdu?u Kopimism, ?sveç’ten sonra ABD’de de yay?lmay? ba?lad?. Ad?n? bilgisayar terimi ‘kopyala-yap??t?r’dan alan Kopimism dosya payla??m? üzerine kurulu bir inanç.

Dosya payla??m?n?n ve bu payla??lan dosyalar?n geli?tirilmesini, internetin de kutsal oldu?unu savunan Kopimism, CTRL+C ve CTRL V k?sayollar?n? kullanmay? da ibadetleri aras?nda say?yor.

Kendini Kopimism’in ABD temsilcisi olarak tan?tan Christopher Carmean konuyla ilgili olarak, “Bence payla??m do?ru ve iyi oland?r. Bu sebepten ötürü kutlanmal?d?r. Bu benim için ABD’de bir kilise açmaya yetecek motivasyonu sa?l?yor” aç?klamas?n? yapt?.


0 Yorumlar