src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/01/internet.jpg” alt=”internet” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-6334″ />

Geride b?rakt???m?z günlerde CNN Türk’e konuk olan Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, ülkemizdeki internetin güncel durumu hakk?nda aç?klamalarda bulundu. ?u anda 4G üzerinde çal??malar?n son raddelerine do?ru gelindi?ini belirten Lütfi Elvan, önümüzdeki aylarda internet fiyatlar?nda bir indirimin daha ya?anaca??n? ve 4G’ye geçi?in de en h?zl? ?ekilde tamamlanaca??n? ifade etti. Lütfi Elvan’?n di?er aç?klamalar? ise ?u yönde oldu.

“Fiyatlarda çok ciddi dü?ü?ler söz konusu oldu ama politika olarak internet fiyatlar?n?n daha da a?a??ya indirilmesi yönünde çal??malar?m?z devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu fiyatlar daha da a?a??ya inecek, onun müjdesini verelim” Henüz kesin ve net indirim fiyatlar? yok. Bakal?m önümüzdeki aylarda bu aç?klamadan sonra fiyatlar nas?l etkilenecek.. Peki siz ülkemizdeki internet fiyatlar? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?


0 Yorumlar