• İnternet fiyatları ucuzluyor

    Geride b?rakt???m?z günlerde CNN Türk’e konuk olan Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, ülkemizdeki internetin güncel durumu hakk?nda aç?klamalarda bulundu. ?u anda 4G üzerinde...

  • TTNET fiyatları

    Türkiye’de ?u an en çok kullan?c?ya internet ba?lant?s? sa?layan internet sa?lay?c?s? TTNET, 1 Aral?k 2012’den itibaren fiyatlar?nda zamma gidiyor. Ülkemize birçok de?er kazand?ran TTNET uzun...