turknet

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, geride b?rakt???m?z günlerde CNN TÜRK’e konuk olmu? ve ülkedeki internet geli?im süreci hakk?nda önemli aç?klamalarda bulunmu?tu. 4G’ye dair de bilgiler veren Lütfi Elvan’?n aç?klamalar?n?n sonuna ekledi?i ibare internet fiyatlar?n?n son yap?lan indirime ra?men bir kez daha a?a?? çekilece?i yönündeydi. Görünü?e bak?l?rsa bu aç?klama etkisini fazlas?yla h?zl? gösterdi; TurkNet sabit telefon ve internet avantajlar?n? bir arada sunan bir paketi kullan?c?lara sundu.

Lütfi Elvan yapt??? aç?klamalarda internet fiyatlar?na gelecek indirime dair bir oran belirlememi?ti; TurkNet’te ise bu dü?ük fiyatlar?n nedeni ya?anan genel bir indirimden midir, yoksa özel bir kampanya m?d?r; oras?n? bilemiyoruz. Ama ?u anda internet ba?lant?s?ndaki indirim oran?n?n yüzde 20’ye dayand??? görünüyor. 16 Mpbs internet ba?lant?s? ve sabit hatl? telefonunuzdan s?n?rs?z konu?ma TurkNet taraf?ndan ayl?k sadece 59.99 TL‘lik bir ücretle edinilebilir. AKK hakk?nda henüz bilgi verilmedi?inin alt?n? çizdikten sonra indirimin sadece bu kampanyayla geçerli olmad???n?, TurkNet bünyesinde yine birçok ba?lant? kampanyas?n?n bulundu?unu da vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

A?a??da vermi? oldu?umuz adresten daha fazla bilgi alabilir ve kampanya için ba?vuru yapabilirsiniz.

TurkNet Kampanya Detaylar? ve Ba?vuru


0 Yorumlar