src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/internet_haritas?.jpg” alt=”internet_haritas?” width=”450″ height=”235″ class=”alignnone size-full wp-image-4133″ />

Information Geographies taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rma sonucunda hangi ülkeden en çok hangi sitelere giri? yap?ld??? ortaya döküldü. Avrupa ve Amerika’dan gelen sonuçlar bizleri hiç ?a??rtmad?, zira en çok Google ve Facebook’a giri? yap?l?yor. Ancak Do?u Asya, Amerika’n?n egomanyas?ndan kurtulmu? gibi gözüküyor. Haritay? yukar?dan görebilirsiniz.

Google, birçok ülkede en çok ziyaret edilen web sitesi olabilir, ancak baz? “istisnalar” da yok de?il. Hangi ülkelerin en çok hangi web sitelerini ziyaret etti?ini gösteren yukar?daki haritada k?rm?z? renkler Google’?, di?er renkler ise farkl? web sitelerini temsil ediyor. Ve görünen o ki baz? web siteleri, kendi ülkelerinin d???na ta?acak kadar büyümü?ler.

Alexa verilerini temel alan haritada en çok ziyaret edilen web siteleri, internet nüfusuna göre a??rl?kland?r?lm??. Amerika ve Avrupa’da ?a??rt?c? bir durum yok, en çok ziyaret edilen web siteleri neredeyse Facebook ve Google’dan ibaret. Ancak Asya’daki baz? yerel web siteleri, Amerikanlara kar?? koyabilmi? görünüyor. Örne?in Baidu, Çin’de ve Güney Kore’de en çok kullan?lan web sitesi konumunda. Ara?t?rmay? yapan Information Geographies’e göre bu, Baidu’nun kendi evinin s?n?rlar?n? a?maya ba?lad???n?n bir i?areti.

SoftBank’?n orta?? oldu?u Yahoo! Japonya’n?n Japonya’daki, Yahoo!’nun ise Tayvan’daki üstünlü?ü göze çarp?yor. Filistin Bölgesi’ndeki en çok ziyaret edilen web sitesi ise Al-Watan Voice gazetesi. Kazakistan’da en çok Mail.ru e-posta hizmetinin web sitesi t?klan?yor.


0 Yorumlar