src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/ios613-300×232.jpg” alt=”” title=”ios613″ width=”300″ height=”232″ class=”alignnone size-medium wp-image-2572″ />

Apple’?n i?letim sistemi olan iOS’a yeni bir güncelleme daha geldi. iOS 6’n?n yay?mlanmas?n?n ard?ndan pek de iyi tepkiler almayan iOS, Maps uygulamas?yla da kendini yerden yere vurdurturken bu uygulamas?n? günden güne güncelliyor. Yeni versiyon iOS 6.1.3 ile Apple Maps uygulamas?n?n Japonya aya??nda bulunan sorunlar?n sonu getirildi ve bunun yan? s?ra kilit ekran?nda yer alan aç???n da kapat?ld??? aç?kland?. iOS 6.1.1’i güncellerken hesaba kat?lmayan büyük sorunlarla kar??la?an Apple birkaç gün sonra iOS 6.1.2’yi yay?mlayarak geçici bir rahatl?k kazanm??t?. iOS 6.1.3’te tüm bu aç?klar?n kapat?ld??? dü?ünülüyor.

Son zamanlarda yapt??? hatalar ile oldukça ?a??rtan Apple, bu güncellemesiyle bakal?m bizlere neler getirecek. iOS 6.1.3 güncellemesi ?u an tüm Apple markal? cihazlar için kullan?labilir hâlde. Cihaz?n?zda Ayarlar > Genel > Yaz?l?m Güncelleme yollar?n? izleyerek yeni versiyonu cihaz?n?za entegre edebilirsiniz. Ayr?ca Apple’dan gelmi? olan bir aç?klama kullan?c?lar? üzebilir. Al?nan önlemler do?rultusunda iOS 6.1.3’te jailbreak’in söz konusu olamayabilece?i Apple taraf?ndan aç?kland?, yani çok zor olacak. Yine de önceki tarihlerde de buna benzer aç?klamalar yap?ld???n? ama yine de geli?tiricilerin sistemi k?rmay? ba?ard???n? hat?rlatal?m.


0 Yorumlar