src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/facebook_hashtag.jpg” alt=”” title=”facebook_hashtag” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2575″ />

Yedinci ya??na 200 milyondan fazla kullan?c? ile girmeyi ba?aran Twitter’?n bu kadar popüler olmas?ndaki en büyük nedenlerden veya özelliklerinden biri hashtag uygulamas?. Günlük, anl?k olaylar?n takip edilmesini daha kolay hale getiren bu uygulama Twitter d???nda ba?ka hiçbir sosyal medyada yer almazken Facebook’un bu konu üzerinde çal??t??? belirtildi. Twitter’?n “takip et” sistemini kendi sistemin entegre eden Facebook bu sefer de hashtag’i alacak gibi gözüküyor, oldukça yararl? olan bu sistem için ?u anda kesin bir ?ey olmasa da kullan?c?lar?n benimseyece?i kesin.

Wall Street Journal’dan gelen haberler bu do?rultuda bir seyir yürütürken bu özelli?in kullan?c?lar? sosyal platformda daha fazla tutaca?? bir kesin. Facebook’un Twitter’dan katlarca fazla kullan?c?ya sahip oldu?unu göz önüne koyarsak bu hashtaglerin daha büyük kitleye hitap edece?i kesin. Bu konuda tek bir sorun bulunuyor. Facebook’un gizlilik prensipleri zaten kullan?c?lar taraf?ndan be?enilmiyor, bunla birlikte ortal?k bir kez daha kar??abilir. Ayn? zamanda Old School taraf?n hala Facebook kullanmakta oldu?unu göz önüne al?rsak Twitter’dan tamamen elini aya??n? çekecek ki?ilerin say?s? hiç de az de?il.


0 Yorumlar