src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/sandisk-300×224.jpg” alt=”” title=”sandisk” width=”300″ height=”224″ class=”alignnone size-medium wp-image-2569″ />

Haf?za kartlar?n lider ismi olan SanDisk mobil sektörün geli?mesi ile kendi haf?za sistemlerini de oldukça art?rm??t?. Belli bir süre öncesine kadar maksimum 8 GB’l?k haf?za kartlar? üreten firma özellikle Samsung Galaxy S3’ün de ard?ndan bu baraj? kald?rarak 32 ve 64 GB’l?k haf?za kartlar?n? da piyasaya sürmü?, ilk dönemlerde oldukça iyi geri dönümler alm??t?. Ancak ?imdi Samsung ?ikayet ya?muruna tutuluyor. Gelen ?ikayetlere göre SanDisk MicroSD 32 ve 64 GB’l?k haf?za kartlar? hiçbir ?ey olmad??? hâlde “Haf?za kart? ç?kar?ld?.” hatas? veriyor. Samsung ise bu konuda hiçbir geri cevap vermiyor.

Samsung’dan geçti?imiz gün gelen cevapta top SanDisk’e at?ld?. SanDisk ise kendilerine yöneltilen ?ikayetleri kabul edip haf?za kartlar?nda sorunlar oldu?unu ve yapacaklar? geli?tirmeler ile bu sorunlar? a?acaklar?n? dile getirdi. The Register gazetesinde ç?kan habere göre SanDisk baz? haf?za kartlar?nda olan sorunlar? kabul etti ve kullan?c?lar?n bir ça?r?da bulundu. Bu sorunu ya?ayan ki?iler en yak?n bir destek noktas?na gelerek sorunlu haf?za kart?n? yenisiyle de?i?tirebilir. Ayr?ca yeni üretilmekte olan haf?za kartlar?nda hiçbir hata bulunmad???, daha önce belirlenen sorunun yenilerde kald?r?ld???n? da aç?klamalara eklendi.


0 Yorumlar