ios_7_Beta_3

iOS 6 i?letim sistemiyle birlikte tam bir fiyasko ya?ayan Apple iOS 7’yle birlikte çok sa?lam geliyor gibi gözüküyor. Sadece bir ay içerisinde 3 beta birden sunan Apple bu betalarda bulunan sorunlar? ???k h?z?yla sunarken zaten pek fazla hata bulunmad???n? da belirtelim. iOS 7’in 3. betas? da sonunda yay?mland?. E?er iTunes üzerinde bir developer hesaba sahipseniz yeni i?letim sisteminin üçüncü betas?n? indirebilir, her ?eyini test edebilirsiniz. Sistemin grafik taraf?ndaki arayüzünün tamamen de?i?mi? olmas? birtak?m sorunlar? ortaya ç?kard?, ama bu grafiksel sorunlar an?nda çözüldü. Sistem olarak ise pek fazla bir hataya rastlanamamas? geli?tiricileri sevindirdi.

iOS 7 Beta 3’ün bu seferki boyutu 214 MB. Daha kaç tane beta versiyonun bizlere sunulaca?? hakk?nda bir bilgimiz yok. Ama bu kadar h?zl? yenilerinin yay?mland???na göre en yak?n zamanda tam sürüme geçi? yapaca??z. Daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere iOS 7 beta versiyonunun nas?l kurulum i?leminin yap?ld???n? göstermi?tik. E?er bir developer hesap elde edebilirseniz rahatl?kla kurulum i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz ama eski sisteminizin yede?ini alman?z gerekiyor, aksi taktirde ?u an sistemde geri dönü?üm özelli?i bulunmuyor. Apple’?n yeni beta için yay?mlam?? oldu?u görsele de a?a??dan göz atabilirsiniz. Bakal?m biz de test edece?iz, hatalara rastlayacak m?y?z?

ios_7_Beta_3


0 Yorumlar